مسجد

  1. Home
  2. مسجد
فیلتر
فیلتر × بستن

مسجد مدرسه معیرالممالک

3.0

مسجد معیر در شرق بازارچه قوام الدوله واقع است‌. معیر الممالک از معماران اواخر دوران قاجاریه و از

موقعیت: استان تهران، تهران، جوادیه، خیام، مسجد و مدرسه علمیه معیر الممالک، ایران