تفکیک زباله محله

چقدر سایتتون عالی ، خصوصا این قسمت تکست ، واقعا این عدم تفکیک زباله ها و استفاده از کیسه های پلاستیکی من رو آذار می دهد،بایستی خودمان درمحله ها این تفکیک را انجام دهیم و درنهایت برای هرکوچه یا محله امر تشویقی داشته باشیم