حیوانات خیابانی

سلام متاسفانه اصلا به حیوانات خیابانی زبان بسته توجهی نمیشه در صورتی که ما سفارش زیادی در دینمون توی آیات و احادیث داریم لطفا هر که هستید و این پیام رو می خونید شما را به خدا غذا و آب برسانید