نظافت شهری

مردم زباله هاشونو داخل سطل اشغال نمیریزن دوروبرش میریزن